Vragen?

Opmerkingen?

Suggesties?

Onduidelijkheden?

Complimenten?

Bedenkingen?

Verzoekjes?

Foto's?

Tips?

De groetjes doen?

Laat het ons weten!

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

MISSIE

Missie

KunstBaan werd in 2015 opgericht te Gent als vereniging zonder winstoogmerk en heeft als doel een vernieuwend samenwerkingsverband tussen de sociale sector en de bedrijfswereld tot stand te brengen, met kunst als bindingsmiddel. KunstBaan voert samen met mensen met een mentale beperking artistieke opdrachten uit voor bedrijven of organisaties en wil op die manier creatieve ontplooiing van de deelnemers stimuleren en hun talenten zichtbaar maken. 

Het concept van KunstBaan is gegroeid vanuit enkele hedendaagse trends in het ondernemerschap. Moderne bedrijven met visie beseffen dat ze een maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen. In het bedrijf maar ook daarbuiten. Zij willen verantwoordelijkheid opnemen voor de samenleving rondom hen. Dat doen ze ondermeer door sociale projecten te ondersteunen. 

Toch is het niet eenvoudig om een sociaal doel te vinden dat aansluit bij de core business. Een beroep doen op arbeidskrachten uit maatwerkbedrijven is een goede keuze. Alleen vallen er dan nog mensen uit de boot. Vandaar dat de sociale sector vandaag de inclusiegedachte onder de aandacht brengt, waarbij persoonlijke (creatieve) ontplooiing, ontmoeten en zich bevinden in het reguliere (werk)circuit van groot belang zijn. Kunst, cultuur en creativiteit kunnen daarin een grote meerwaarde betekenen. Ze zijn immers voor iedereen heel toegankelijk. Brede cultuurparticipatie is een belangrijke doelstelling in het hedendaagse kunstencircuit. Zo ook voor ons bij KunstBaan. Wij willen van kunst een springplank maken naar sociale inclusie van mensen met een mentale beperking en dit realiseren in de context van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. 

Een modern(e) organisatie of bedrijf kan vandaag niet meer om de plicht tot maatschappelijk verantwoord ondernemerschap heen kijken.  Ondersteuning bieden aan sociale projecten heeft hier een belangrijk aandeel in. Maar voor een bedrijf is het niet altijd evident om maatschappelijk relevante projecten te ontwikkelen die tegelijk aanknopen bij de eigen core business. Daarom wil KunstBaan bedrijven de kans geven om sociale projecten te ondersteunen die meteen hun persoonlijke business verhaal op creatieve wijze in de kijker zetten en terzelfdertijd meer betrokkenheid stimuleren van de medewerkers en zelfs van de klanten van het bedrijf. KunstBaan is ervan overtuigd dat kunst en creativiteit op diverse manieren en in talrijke facetten een plaats hebben in de bedrijfswereld. Zo zal, ook na de komst van het KunstBaan-team, het kunstwerken dat uit het project is ontstaan, zonder twijfel een hartelijke en inspirerende werking hebben op de eigen medewerkers en op de bezoekers. 

KunstBaan zet meer dan enkel bedrijven in de kijker. Ook de artistieke talenten van mensen met een mentale beperking verdienen meer zichtbaarheid in het leven van alledag en bij een publiek dat verder gaat dan het kunstencircuit. Kunst is toegankelijk voor iedereen en heeft raakvlakken met een brede scala aan maatschappelijk relevante thema’s. Kunst zet deze thema’s om in een kwalitatieve taal. 

Voor elk project brengt KunstBaan mensen met een mentale beperking bij elkaar die afkomstig zijn uit verschillende hoeken. Het maakt voor hen een inspirerende ‘baan’ op maat mogelijk in het reguliere werkcircuit en opent de weg naar verrijkende ontmoetingen. Creatieve ontplooiing werkt inspirerend, creatief samenwerken zorgt voor respect, culturele projecten zorgen voor ontmoeting, aanschouwing zorgt voor bewondering van andermans talenten.

KunstBaan kiest voor kleine teams, samengesteld uit individuen die met hun talenten en eigen inbreng een meerwaarde betekenen voor het eindresultaat.

Als vereniging wil KunstBaan ook andere maatschappelijke uitdagingen niet uit de weg gaan. We schrikken er niet voor terug om te kijken of de afvalstroom van onze klant zich leent tot creatieve recyclage. Kunst en creativiteit gaan namelijk verder dan met kant-en-klare verf en doek aan de slag gaan.

Op deze manier kiest KunstBaan het pad van duurzaamheid en profileert het zich als partner van bedrijven die maatschappelijke verantwoordelijkheid wensen na te streven.